Anoniem

Actueel 08-02-2023
SVL Nieuwsbrief 29 december 2022
Trainers gezocht
Kennismakingstraining in januari / april

Info
Lid worden

Trainingstijden

Trainingslocatie

Contributie

Ledenlijst

Nieuwe leden

Opzeggingen

Ledenaantal per kwartaal

Trainingsgroepen

Kleding

Bestuur

Huishoudelijk reglement

Gedragscode vrijwilligers

Aanstellingsbeleid trainers

Vertrouwenscontactpersoon

Vacatures

Prikbord

Links
Bikkelrun

Survivalbond

Wedstrijdkalender 2022-2023
@message_title: @message_string
Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Survivalvereniging Leeuwarden (SVL)

Lidmaatschap

Iedereen kan na goedkeuring van het bestuur van de Survival Vereniging Leeuwarden (de vereniging) lid worden. Dit kan in twee categorieën: Junior lid (vanaf 7 jaar) of gewoon lid (16 jaar en ouder). De kosten van het lidmaatschap worden jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering (AVL) vastgesteld en zijn te vinden op de website van de vereniging: www.survivalverenigingleeuwarden.nl

Het lidmaatschap geeft recht op twee georganiseerde trainingsmomenten per week. Op basis van beschikbaarheid kun je eventueel ook aan de overige trainingsmomenten deelnemen. De hardlooptraining vindt buiten het trainingsterrein plaats. De actuele tijden en trainingsgroepen zijn te vinden op de website.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal en dient te worden doorgegeven via de website. Er geldt een opzegtermijn van vier weken voor de ingang van het nieuwe kwartaal.

Ieder lid heeft recht op deelname aan de Algemene Leden Vergadering. Data staan op de website en worden daarnaast tijdig aangekondigd. Junior leden hebben geen stemrecht.

Het bestuur van de vereniging verplicht zich om de trainingsomstandigheden maximaal veilig te maken en te houden. Zij ziet erop toe dat het terrein regelmatig wordt gecontroleerd door de bond en de eigen deskundigen. Het bestuur als geheel, de bestuursleden afzonderlijk en de vereniging kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen tijdens activiteiten die door de vereniging zijn georganiseerd, tenzij er sprake is van grove nalatigheid. Dit geldt ook t.a.v. letselschade.

Er wordt iedereen ten zeerste aangeraden lid te worden van de Survivalrun Bond. Zij hebben een collectieve sportverzekering afgesloten. Deze sportverzekering bestaat uit drie componenten: Aansprakelijkheid, Ongevallen en Rechtsbijstand. Hoewel onze vereniging aangesloten is bij de Survivalrun Bond betekent dat niet dat alle individuele leden van de vereniging ook verzekerd zijn tegen ongevallen.

Een persoon die niet lid is van de Survivalrun Bond en wel bij de vereniging traint kan niet terugvallen op de ongevallenverzekering; hij is immers niet lid van de bond. Je bent pas verzekerd als je premie betaalt, en deze zit in het lidmaatschapsgeld van de bond verweven.

Zie voor meer informatie: verzekering

Als je lid bent van de Survivalrun Bond betaal je geen extra verzekeringspremie voor het deelnemen van wedstrijden.

Verplichtingen van het lidmaatschap

De leden maken samen de vereniging. Naast het tijdig betalen van de contributie is ieder lid verplicht om jaarlijks:

 • Mee te helpen tijdens een georganiseerde bouwdag waarop onderhoud aan het trainingsterrein wordt gepleegd of een dag tijdens de opbouw van de Bikkel Survivalrun Leeuwarden EN;
 • Als je deelneemt aan de Bikkel Survivalrun dien je vrijwilliger of jurylid aan te leveren voor op de dag van de run, geldt niet voor junior leden.

In het geval van junior leden geldt deze verplichting voor één van de ouders/begeleiders.

Alle leden zijn verplicht zich te houden aan de sportieve normen en waarden van de vereniging. Het onderstaande reglement dient daarbij als uitgangspunt, maar ontslaat de leden niet van een eigen verantwoordelijkheid tot sportief en sociaal gedrag.

Huishoudelijk reglement

De volgende regels gelden voor alle leden tijdens de trainingen, verblijf op en rond het terrein tijdens, voor en na georganiseerde trainingen en op ieder moment dat je je uit als lid van de vereniging (waaronder bijvoorbeeld op sociale media):

 1. Houd je aan de algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en normen van sportiviteit.
 2. Veilig sporten staat voorop, bewaak je eigen grenzen en die van je trainingsgenoten.
 3. Gebruik de hindernissen zoals deze door de trainer zijn uitgelegd.
 4. Alleen het water in na toestemming van de trainer. Het is daarbij NIET toegestaan van de brug (over het Alddeel) te springen. Zwemdiploma is verplicht voor de jeugd tot 18 jaar.
 5. Buiten de op de website vermelde trainingstijden is het trainingsterrein NIET toegankelijk.
 6. Roken en het nuttigen van alcohol is NIET toegestaan op het trainingsterrein, tenzij hier door het bestuur voor specifieke momenten een uitzondering wordt gemaakt.
 7. Als tijdens de trainingen de openbare weg wordt gebruikt, zijn de daar geldende verkeersregels van toepassing.  
 8. Het meenemen van introducees is NIET toegestaan. Voor hen geldt dat ze zich als aspirant lid kunnen aanmelden voor een van de twee of vier jaarlijkse instapmomenten. Alleen in overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken indien er sprake is van bijzondere omstandigheden.
 9. Honden zijn op het terrein alleen aangelijnd toegestaan en hondenpoep dient te worden opgeruimd.
 10. Ouders en begeleiders van junior leden dienen telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de training van hun kind. Tevens dienen ze ervoor te zorgen dat de vereniging over het juiste telefoonnummer beschikt.
 11. Ouders en begeleiders van junior leden tot 10 jaar dienen kinderen even af te melden bij het ophalen zodat de trainer weet dat iedereen weer opgehaald is. Graag op tijd ophalen zodat de trainer niet al te lang hoeft te wachten op de laatste ouders
 12. Ouders en begeleiders van junior leden dienen zodanig afstand te houden dat ze de atleten NIET hinderen.

Wij vertrouwen erop dat deze regels op ieders begrip en acceptatie kunnen rekenen. Wij wijzen erop dat het niet naleven consequenties heeft. Dit kan variëren van waarschuwingen tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging. Daarnaast wijzen wij erop dat overtreding kan betekenen dat je niet verzekerd bent.

Algemene bepalingen

In gevallen waarin de statuten van de vereniging (opvraagbaar bij het bestuur of de KvK) of dit Huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Alleen leden mogen gebruik maken van het trainingsterrein. Aspirant leden dienen zich aan te melden voor een kennismakingstraining.

Het bestuur kan dit huishoudelijk regelement elke moment wijzigen indien daar aanleiding toe is.

Update 1 november 2020:

Link naar verzekering bond aangepast.

Update 15 april 2021:

Zwemdiploma is verplicht voor de jeugd tot 18 jaar.